برای تست اصالت محصولات رینکو ، بایستی به سایت زیر مراجعه کنید.

(برای ورود به سایت رینکو بایستی IP خود را تغییر دهید)

بعد از باز کردن لینک ، در صورتیکه متوجه نحوه کار نشدید ، میتوانید از آموزش زیر استفاده کنید :

مرحله اول :

کاور طوسی برچسب که بر روی جعبه دستگاه می‌باشد را بخراشید تا کد امنیتی را مشاهده نمایید.

اصالت محصولات رینکو

مرحله دوم :

در سایت رینکو ، مشابه تصویر زیر بخشی را می‎بینید که می‌توانید کد امنیتی 16 رقمی را وارد کنید تا مشاهده کنید محصول شما معتبر است یا خیر

اصالت محصولات رینکو

در صورت معتبر بودن محصول پیام زیر را همراه با تاریخ اولین ثبت مشاهده می‌کنید:

Verification is successful!Verification time: 2020-11-09 00:26:36

در صورت معتبر نبودن و تقلبی بودن محصول ، پیام زیر را مشاهده می‌کنید:

!Verification is unsuccessful! If this code is being scanned for the first time, please contact us

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره، با ما تماس بگیرید.